Button

Small Buttons

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Medium Buttons

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Large Buttons

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Small Buttons With Border

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Medium Buttons With Border

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Large Buttons With Border

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Quý khách đặt hàng xin liên hệ tại đây - BeanBag Home - 128b/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TPHCM - Điện thoại: 090.2512.711 - 090.4519.454