Heading tag

Heading Bold

[headings heading=”h1″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[headings heading=”h1″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”bold”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Heading Regular

[headings heading=”h1″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[headings heading=”h1″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”normal”]I Am The Heading Shortcode[/headings]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Heading With Icon

[headings icon=”icon-dropbox” class=”with-icon”]Heading with icon[headings]

[headings icon=”icon-list-ul” class=”with-icon”]Heading with icon[headings]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[headings icon=”icon-dropbox” class=”with-icon”]Heading with icon[headings]

[headings icon=”icon-list-ul” class=”with-icon”]Heading with icon[headings]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Heading With Background

[row][col large=”12″ medium=”12″][headings class=”with-bg” bg=”#ec5959″ color=”#fff”]Heading with background[headings][/col][/row]

[row][col large=”12″ medium=”12″][headings class=”with-bg” bg=”#93c967″ color=”#fff”]Heading with background[headings][/col][/row]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[headings class=”with-bg” bg=”#ec5959″ color=”#fff”]Heading with background[headings]

[headings class=”with-bg” bg=”#93c967″ color=”#fff”]Heading with background[headings]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Quý khách đặt hàng xin liên hệ tại đây - BeanBag Home - 128b/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TPHCM - Điện thoại: 090.2512.711 - 090.4519.454